Положення про виконавчий апарат

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус депутатів місцевих рад”, з урахуванням рішень другої сесії районної ради (далі - ради) №4-2/2010 від14.12.2010 р. „Про затвердження регламенту районної ради”, № 6-2/2010 „Про затвердження положення про постійні комісії районної ради”, рішення третьої сесії районної ради №10-3/2010 від 30.12.2010р. ” Про структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради”.

         2. Положення розроблено з метою поліпшення організаційних засад функціонування виконавчого апарату районної ради (далі - апарат), упорядкування діяльності його працівників, підвищення ефективності роботи.

         3. Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, документальне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

         4. Апарат утворюється радою відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.        Рішенням третьої  сесії районної ради №10-3/2010 від 30.12.2010 затверджена наступна структура виконавчого апарату:

  • голова районної ради;

  • заступник голови районної ради;

  • керуючий справами;

  • відділ організаційного та кадрового забезпечення;

  • загальний відділ;

  • відділ юридичного забезпечення;

  • відділ бухгалтерського обліку, звітності:

  • Відділ комунальної власності:

  • Інформаційно-аналітичний відділ.

         5. Штатний розпис апарату затверджується в установленому порядку головою районної ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

         У сфері організаційного забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

         1. Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, цим Положенням.

         2. Контроль за  проходженням  проектів рішень у постійних комісіях ради.

         3. Підготовка з урахуванням пропозицій голови     ради, його заступника, керуючого справами виконавчого апарату, постійних комісій, депутатів ради, районної державної адміністрації, проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан їх реалізації.

         4. Забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради в процесі розробки та розгляду проектів рішень.

         5. Організаційно-методичне забезпечення      роботи зареєстрованих в районній раді депутатських груп, фракцій та міжфракційних об’єднань.

         6. Надання   консультативної  та  організаційної допомоги  депутатам, забезпечення їх законами та нормативно-правовими актами, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою.

         7. Організація підготовки та проведення сесій ради, засідань президії, постійних та інших комісій ради.

         8. Організація системи навчання депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

      9. Сприяння реалізації відповідно до діючого законодавства заходів щодо         підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів.

         10. Підготовка матеріалів пов'язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою району.

         11. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району надання їм методичної допомоги.

         12. Організація контролю за реалізацією висновків і рекомендацій постійних комісій.

         13. Підготовка і проведення нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів.

         14. Ведення протоколів Президії , постійних комісій ,координаційних рад.

         ІІІ. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

         У сфері правового забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

         1. Підготовка матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради. Надання правових висновків щодо проектів, які вносяться до ради, організація (при необхідності) експертизи в наукових установах, перевірка проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам.

         2. Участь у доопрацюванні проектів рішень після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.

         3. Надання наукової та правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень, консультування депутатів ради з цих питань.

         4. За дорученням голови, заступника голови ради здійснювати представництво ради в судових органах при розгляді справ.

         5. Підготовка узагальнюючих матеріалів і     пропозицій з правових питань керівництву ради, постійним комісіям, депутатам.

         6. Роз'яснення положень законодавства, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

         7. Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які надходять з Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів влади.

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

         1. Документальне обслуговування ради, її президії, постійних комісій, депутатських груп, фракцій та міжфракційних об’єднань.

         2. Ведення протоколів засідань ради, нарад, прес-конференцій та інших заходів.

         3. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам.

         4. Організація контролю за реалізацією рішень ради.

         5. Організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів депутатів ради та дотримуванням встановлених термінів виконання протокольних доручень даних головою ради.

         6.Реєстрація проектів рішень поданих на розгляд ради.

         7. Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення.

         8. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях , внесення пропозицій щодо їх вирішення.

         9. Оформлення і розсилка в установленому порядку рішень ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформацій про діяльність ради.

         10. Організація діловодства в апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, здійснення контролю за виконанням документів, підготовка документів для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

         11. Розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування.

V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ .ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ І ЗВ'ЯЗКІВ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ, МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

         У сфері інформаційного та аналітичного забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

         1. Організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради.

         2. Забезпечення ради, її постійних комісій та депутатів відповідною аналітичною інформацією з політичних, економічних, соціальних проблем на основі сучасних методів і засобів , даних комп'ютерних мереж і телекомунікації.

         3. Аналіз виконання органами виконавчої влади, підприємствами установами та організаціями незалежно від форм власності програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм та рішень, прийнятих радою.

         4.  Здійснення радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування на апарат покладаються такі завдання:

         5. Підтримка регулярного зв'язку з сільськими та селищними радами, органами виконавчої влади, збір і узагальнення для керівництва ради, її депутатів щотижневої інформації щодо основних заходів, які ними проводяться чи відбуваються у селищах та селах району.

         6. Аналіз тематики рішень сесій сільських та селищних рад, розробка аналітичних довідок і рекомендацій з цих питань.

          7. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого   самоврядування. Аналіз діяльності конкретних органів місцевого самоврядування та надання консультативної, методичної і практичної допомоги сільським, селищним радам з питань, віднесених до їх компетенції.

         8. Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ

         У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:

          1. Здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, забезпечення  необхідними засобами комп'ютерної техніки, зв'язку та оргтехніки, організація їх технічного обслуговування, канцелярських товарів тощо.

         2.  Здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

         3 Організація бухгалтерського обліку, забезпечення контролю за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

         4. Забезпечення повного обліку надходжень та руху грошових коштів, основних засобів  і матеріальних цінностей, а також їх збереження.

         5. Здійснення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів в місцевий бюджет, пенсійний фонд внесків на соціальне страхування, профспілкових внесків.

       6. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання та відпуску товарно - матеріальних цінностей, правильність використання фонду заробітної плати, встановлення посадових ставок, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно – матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, зняття дебіторської і погашення кредиторської заборгованості.

VII. УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ , СЕЛИЩ РАЙОНУ ТА ПЕРЕБУВАЄ В УПРАВЛІННІ РАЙОННОЇ РАДИ .

        Для забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району на апарат покладаються такі завдання:

         1. Ведення обліку майна,  об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради.

         2. Розгляд питань створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ і організацій (далі – підприємств) на базі майна, що є спільною власністю територіальних громад району.

         3. Укладення  і припинення контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад району.

          4. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами майна.

         5.  Підготовка  матеріалів  щодо виконання повноважень районної ради як орендодавця майна (будівель, споруд, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, іншого окремого індивідуально визначеного майна), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна

        6. Контроль за виконанням орендарями  договірних зобов’язань: страхування орендованого майна, своєчасною сплатою орендної плати, використанням нежитлових приміщень за цільовим призначенням. 

        7. Здійснення аналізу фінансово–господарської діяльності та руху основних засобів  комунальних підприємств, організацій, установ,    

                   VІІІ. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ

         До інших функцій діяльності апарату належать:

         1. Підтримка зв'язків з апаратом обласної ради, місцевими органами виконавчої влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району тощо.

         2. Підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адрес, посадових  осіб,
телефонів тощо.

         3. Підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, сільських, селищних голів та матеріалів з кадрових питань.

         4. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

         5. Підготовка проектів розпоряджень голови ради, організація контролю за їх виконанням.

         6. Підготовка відповідей на листи поточної кореспонденції ради.

         7. Забезпечення діяльності комісії ради з питань поновлення прав реабілітованих, районної територіальної виборчої комісії по виборах депутатів районної ради, геральдичної комісії, тендерного комітету апарату.

         8. Організація роботи щодо охорони державної таємниці.

IX. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ

         1. Апарат ради очолює голова ради.    

         2. Розподіл обов'язків між головою ради, його заступником та керуючим справами здійснюється головою ради.

         3. Працівники апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою ради відповідно до чинного законодавства.

         4. Керівники підрозділів апарату:

         4.1. Здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і несуть відповідальність за виконання завдань, покладених на підрозділи, розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують організацію роботи і дотримання трудової дисципліни, організовують ведення діловодства, взаємодію з іншими підрозділами апарату.

         4.2. Забезпечують виконання доручень керівництва ради.

         4.3. Беруть участь у нарадах, які проводяться головою ради, його заступником, засіданнях постійних комісій ради.

         4.4. Відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників, забезпечують розробку посадових інструкцій працівників.

         4.5. Представляють відповідні підрозділи в апараті, за дорученням голови ради або його заступника, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

         5. Інші працівники апарату:

         5.1. Забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних  обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом та цим Положенням.

         5.2. На персонал апарату поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов'язані виконувати це Положення, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про відділи виконавчого апарату, інструкції щодо роботи з документами та посадові інструкції, а також підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

Погода
Погода у Теофіполі

вологість:

тиск:

вітер: