Положення про президію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
11 грудня 2015 року №9-1/2015
 
ПОЛОЖЕННЯ
про президію Теофіпольської районної ради

1. Загальні засади

1.1. Президія Теофіпольської районної ради  (надалі – президія) є дорадчим органом для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності сесії районної ради, координації роботи постійних комісій, депутатських груп та фракцій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.

1.2. Президія утворюється сесією ради. До складу президії входять – голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій і груп. Президія у своїй діяльності підзвітна раді.

1.3. Очолює президію і головує на засіданнях голова ради, а у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

1.4. Президія діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій районної ради, прийнятими у межах її компетенції, регламентом районної ради та цим положенням.

 

2. Організація роботи президії

2.1. Роботу президії ради організовує голова ради.

2.2. Засідання президії скликаються головою ради (а у разі його відсутності, за його дорученням – заступником голови ради) за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів президії від її загального складу.

2.3. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії, за його дорученням , у засіданнях президії бере участь, з правом дорадчого голосу, заступник голови або секретар комісії.

2.4. Порядок денний засідання президії затверджується безпосередньо на засіданні президії.

2.5. У засіданнях президії бере участь голова районної державної адміністрації. За запрошенням у засіданнях можуть брати участь депутати районної ради з правом дорадчого голосу, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій та установ, об’єднань громадян та політичних партій.

Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі президії участі не беруть.

2.6. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

погодження пропозицій щодо порядку денного сесій, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

організацію та контроль виконання рішень ради, пропозицій і зауважень, внесених депутатами, рішень у зв’язку із запитами депутатів;

координацію діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

сприяння діяльності депутатських груп і фракцій, депутатів, забезпечення умов  для здійснення ними своїх повноважень, попередній розгляд питань щодо організації виборів депутатів районної ради;

підготовку пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян і політичними партіями.

2.7. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії. У випадку рівної кількості голосів «за» та «проти», при відсутності голосів «утримався» рішення вважається прийнятим, за яке голосував голова районної ради. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності - головуючим на засіданні президії.

Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.

2.8. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат ради.

 

Погода
Погода у Теофіполі

вологість:

тиск:

вітер: