Положення про постійні комісії

 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Рішення районної ради

11 грудня 2015 року №7-1/2015

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Теофіпольської районної ради


 

         { Із змінами, внесеними згідно з рішенням  районної ради
           N 7-17/2018 від
07 березня 2018 року  }

І. Загальні положення

1.1. Постійні комісії Теофіпольської районної ради (далі – постійні комісії) є органами Теофіпольської районної ради (далі - рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом ради, цим Положенням.

1.2. Радою визначений такий перелік постійних комісій:

1. З питань планування бюджету, фінансів та економічної політики .

2. З питань регламенту, депутатської діяльності, етики та законності і правопорядку.

3. З питань аграрної політики .

4. З питань управління комунальною власністю, будівництва, житлово-комунального господарства та підприємництва.

5. З питань соціальної політики та праці, освіти, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури і спорту.

1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією голови ради у складі голови і членів постійної комісії.

1.4. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

з ініціативи голови постійної комісії у випадку подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

за мотивованою ініціативою відповідних осіб, вказаних у частині 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.6. Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть.

1.7. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради. Голова ради, його заступник координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій.

1.8. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

1.9. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.11. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.13. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом ради.

 

ІІ. Повноваження постійних комісій

2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та  культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

2.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

2.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи згідно чинного законодавства.

2.5. Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів  гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

Для розгляду окремо визначених питань, у разі необхідності, постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.6. Постійні комісії мають право направляти органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої рекомендації та висновки. 

 

ІІІ. Організація роботи постійних комісій

3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.2. Діяльність постійної комісії здійснюється у відповідності з річним планом роботи ради.

3.3. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати тимчасові комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.4. В разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання.

3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій.

3.6. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.7. Секретар постійної комісії забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії, забезпечує ведення діловодства постійної комісії.

3.8. Документи для розгляду на засіданні постійної комісії згідно із резолюцією голови ради, його заступника або голови комісії готують структурні підрозділи райдержадміністрації, при необхідності уповноважені представники відповідних підприємств та організацій, керівники  яких несуть  персональну відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів.

3.9. Комплект документів, який подається на розгляд постійної комісії, повинен складатися з проекту рішення постійної комісії, інформації або доповідної записки з обговорюваного питання, необхідного довідкового та аналітичного матеріалу, списку осіб, які запрошуються на засідання.

3.10. Підготовлений комплект матеріалів подається секретареві комісії або працівнику виконавчого апарату ради, який надає організаційну допомогу відповідній комісії, не пізніше ,ніж за день до засідання комісії

3.11. Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

3.12. Проект порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

3.13. Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії, рішенням її голови, а у разі його відсутності заступника голови або секретаря постійної комісії.

3.14. Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

 

ІV. Порядок проведення засідань постійних комісій

4.1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість депутатів від загального складу комісії.

4.2. Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто.

4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії.

4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

4.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

4.6. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій.

4.7. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

дата і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

результати голосування з питань порядку денного;

прийняті рекомендації, висновки.

4.8. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

4.9. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.10. У разі недотримання визначених строків на ім’я голови постійної комісії відповідними органами чи посадовими особами надається інформація з обґрунтуванням причин порушення строків.

 

V. Функціональна спрямованість  постійних комісій

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку

1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

2. Готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та
іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата
виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата,­
голови та заступника ради.

3. Готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними
рішень ради.

4. Заслуховує депутата, який порушує регламент районної ради, законодавство України з питань повноважень депутата ( може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

а ) зробити зауваження на закритому засіданні;

б ) оголосити на сесії ради факти порушень депутатом моральних норм;

в ) зобов’язати висловити вибачення.

5. Організовує допомогу з правових питань депутатам районної ради, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

6. Бере участь у розробці заходів щодо реалізацій наказів виборців, пропозицій і зауважень висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання.

7. Сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

8. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради з питань захисту прав громадян, законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю і контролює  їх виконання .

9. Сприяє діяльності правоохоронних органів (прокуратури, суду, управління юстиції, державної податкової адміністрації, з окремих питань — СБУ) по додержанню законності, охороні прав і законних інтересів громадян в районі.

10. За дорученням ради або з власної ініціативи заслуховує звіти керівників правоохоронних органів по забезпеченню ними законності, охорони громадського порядку, прав і законних інтересів громадян і боротьби із злочинністю в районі.

11. Розробляє для розгляду радою, пропозиції щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби із злочинністю, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

12. Розробляє за дорученнями ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції комісії, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд.

13. Перевіряє виконання рішень ради, сприяє втіленню в життя актів органів державної влади і управління вищого рівня, контролює в межах повноважень ради додержання законодавства України.

14. Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами районної ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

15. Перевіряє в межах повноважень ради роботу правоохоронних органів на території району подає по результатах перевірки висновки, пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради.

16. Може звертатися з запитом до райдержадміністрації, керівників відділів і управлінь, а також до керівників підприємств, організацій, установ,   розташованих на території району з питань, віднесених до її компетенції.

Постійна комісія з питань аграрної політики

 1. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює їх виконання з питаннь:

регулювання земельних відносин;

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу;

користування водозабірними спорудами, призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання.

2. Контролює питання управління і формування навколишнього середовища, впровадження екологічно чистих технологій, проведення природоохоронних та відновлювальних заходів, розробки правил щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

3. Здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства.

4. Готує питання на пленарні засідання районної ради про діяльність сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора, вирішенню соціальних питань з боку колективних господарств.

5. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками та підприємствами переробної галузі сільськогосподарської продукції.

6. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

 

Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, економічної політики.

1. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з проблем соціально-економічного і культурного  розвитку району та всіх проблем щодо його фінансового забезпечення.

2. Попередньо розглядає та вносить на розгляд сесії районної ради програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань самоврядування з висновками та рекомендаціями комісії.

3. Здійснює контроль за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

4. Здійснює контроль за складанням виконавчою владою
балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком району.

5. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради проект бюджету району з висновками та рекомендація­ми комісії.

6. Здійснює контроль за дотриманням установленого порядку фінансування видатків із бюджету району, за виконанням бюджету  району і цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку району інших цільових програм.

7. Попередньо розглядає фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету району.

8. Вносить на розгляд сесії ради бюджетну резолюцію на наступний бюджетний рік з висновками та рекомендаціями комісії.

9. Надає попередні висновки з питань встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності. Погоджує в установленому порядку ці питання з підприємствами, установами та організаціями, які  належать до комунальної власності.

10. Дає висновки та рекомендації для розгляду на сесії ради питань щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності.

11. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради питання про внесення змін та доповнень до бюджету району.

12. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради питання про звіт керівника виконавчої влади про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями комісії.

13. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради питання про затвердження звіту, про виконання бюджету району, питання про використання вільних бюджетних коштів з висновками та рекомендаціями комісії.

14. Розглядає заяви, листи, звернення що надійшли в комісію від органів державної влади та державного управління, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян, приймає щодо них рішення, а у випадку необхідності – виносить на розгляд сесії ради.

15. Вивчає і готує питання про стан та розвиток окремих галузей господарського і соціально-культурного будівництва району.

16. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки та рекомендації з питань, включених у порядок денний роботи сесії.

17. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради будь-які інші питання включені до порядку денного чергової сесії або питання за дорученням сесії районної ради.

 18. Здійснює повноваження з реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

   {Пункт 18  в редакції рішення районної ради  N 7-17/2018 від 07 березня 2018 року }

Постійна комісія з питань управління комунальною власністю, будівництва, житлово-комунального господарства та підприємництва

1. Попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з підтримки місцевої економіки, її реформування, підтримки ініціатив, що мають вплив на економічний розвиток, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

2. Сприяє реалізація державної політики, спрямованої на економічний розвиток району визначення першочергових напрямків розвитку місцевої економіки.

3. Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, основних напрямків промислової політики, підтримки   малого та середнього бізнесу, сприяння енерго та ресурсозбереженню.

4. Проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету.

5. Бере участь у розробці проекту районного бюджету.

6. Попередньо розглядає та вносить на затвердження сесії ради питання про створення, реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств.

7. Попередньо розглядає плани використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності, внесення, у разі потреби, цих питань на розгляд сесії ради з висновками та рекомендаціями комісії.

8. Вносить пропозиції до планів підприємств і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволення потреб населення.

9. Заслуховує інформацію та звіти керівників управлінь, відділів райдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції комісії.

10. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції комісії, готує висновки та рекомендації з питань переданих комісії на розгляд.

11. Розглядає заяви юридичних осіб та громадян по введенню в дію та ремонту інженерних систем, благоустрою території.

 

Постійна комісія з питань соціальної політики та праці, освіти, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури і спорту

1. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради з питань соціальної політики та праці.

2. При розгляді проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, зайнятості населення, вносить пропозиції та рекомендації раді щодо охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, соціально - незахищених категорій громадян.

2. Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

3. Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально - незахищених категорій громадян, роботу районного центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні рекомендації з цих питань.

4. Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих питань.

5. Аналізує стан забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує висновки і рекомендації з цих питань.

6. Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

7. Вивчає питання щодо стану і розвитку освіти та охорони здоров’я району.

8. Аналізує стан освіти в районі, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, професійно-технічних закладах, готує висновки та пропозиції з цих питань.

9. Готує рекомендації спрямовані на забезпечення достатнього рівня розвитку освіти, створення умов для високоефективної праці педагогів.

10. Аналізує та вносить рекомендації, щодо покращення стану підвезення школярів, педагогічних працівників до освітніх та спортивних закладів , музичної, художньої шкіл району.

11. Вносить пропозиції до програм відпочинку та оздоровлення дітей.

12. Розглядає питання, пов’язані з охороною здоров’я, розробляє за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з цього питання та питань покращення медичного обслуговування населення, розвитку та функціонування аптечної мережі.

13. Готує висновки і рекомендації до проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району в частині охорони здоров’я, освіти і здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на ці цілі.

14. Готує рекомендації щодо покращення організації медичного обслуговування, харчування, побутових умов в лікувальних закладах району.

15. Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо реформування системи охорони здоров’я, організації і впровадження страхової та сімейної медицини.

16. Бере участь в розробці та здійсненні заходів щодо ефективного використання медичних закладів.

17. Вивчає та аналізує стан медичного обслуговування населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, ефективного та цільового використання коштів на придбання медичного обладнання та устаткування, подає пропозиції та рекомендації на розгляд ради.

18. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з розробки та внесення на розгляд ради проектів програм культурного розвитку, бюджетного забезпечення, функціонування закладів освіти, культури і спорту.

19.Розробляє та вносить на розгляд ради пропозиції щодо бюджетного забезпечення реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

20. Аналізує роботу закладів освіти, охорони здоров’я, культури і спорту в частині реалізації молодіжної політики , вносить пропозиції щодо покращення  їх роботи.

21. Вносить пропозиції до програм відпочинку та оздоровлення дітей

22. Бере участь у розробці програм  розвитку фізичної культури та спорту, захисту багатодітних сімей, та сімей з прийомними дітьми, дітей-сиріт, дітей, підлітків, юнацтва, молодих сімей. Здійснює контроль за  виконанням  вищевказаних програм.

23. Вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх

закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення.

24. Розробляє та вносить на розгляд ради пропозиції щодо забезпечення виконання законодавства України з питань національно-культурного розвитку, питань гуманітарної сфери.

25. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки, рекомендацій з питань, включених у порядок денний роботи сесії районної ради.

26. За дорученням ради або голови районної ради може розглядати інші питання.

 
Погода
Погода у Теофіполі

вологість:

тиск:

вітер: